عقد تفاهمنامۀ همکاری میان مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی و انجمن نویسنده‌ګان و ژورنالستان گهیځ

بر بنیاد توافقات قبلی تفاهمنامۀ همکاری میان مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی و انجمن نویسنده‌ګان و ژورنالستان گهیځ، به منظور

بیشتر بخوانید