تحليل هفته

تحلیل هفته-شماره: 28 (از 14 الی 20 ثور 1392 هـ ش)

تحلیل هفته! شماره:  28(از 14 الی 20 ثور 1392 هـ ش) این نشریه مجموعه ای از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیکشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از […]

تحلیل هفته! شماره: 27 (از 7 الی 13 ثور 1392 هـ ش)

  تحلیل هفته! شماره:  27 (از 7 الی 13 ثور 1392 هـ ش)  این نشریه مجموعۀ از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند. افغانستان در هفتۀ که […]

تحلیل هفته-شماره: ۲۶ (از اول الی ۷ ثور ۱۳۹۲ هـ ش

   تحلیل هفته! شماره : 26 این نشریه مجموعه اي از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیکشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند. افغانستان در […]

تحلیل هفته! شماره: 25 (از 24 الی 30 حمل 1392 هـ ش)

    تحلیل هفته!   شماره: 25 (از 24 الی 30 حمل 1392 هـ ش) این نشریه مجموعۀ از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها […]

تحلیل هفته ( افغانستان در هفتۀ که گذشت ) – شماره 24

تحلیل هفته! شماره : 24 این نشریه مجموعۀ از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیکشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند.  افغانستان در هفتۀ که گذشت! آمدن هيئت […]

تحلیل هفته! از 12 حوت الی 18 حوت 1391 هـ ش

افغانستان در هفتۀ که گذشت! فاش كردن عزم امريكا مبنی بر نگاه داشتن 20.000 هزار نيرو در افغانستان، توسط فرماندۀ ارشد نيروهای نظامی امريكا در خاور ميانه از جمله اخبار مهم هفتۀ قبل بود. تحلیل گران به اين نظر هستند كه امريكا در عقب حضور خود در افغانستان اهداف استراتيژيك بزرگ دارد و به اساس […]

تحلیل هفته – از 28 دلو الی 4 حوت۱۳۹۱ هـ ش

این نشریه مجموعۀ از تحلیل واقعات مهم در طول یک هفته است که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی جهت تحلیل وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیکشور در طول یک هفته تهیه و نشر میگردد تا نهاد ها و مراجع مختلف از آن مستفید گردند.   افغانستان در هفتۀ که گذشت! تحريم نشست كابل […]