بی‌کاری در افغانستان؛ عوامل و راه‌کارهای حکومت

رئیس جمهور غنی در مراسمی تحت نام “تشویق برای کاریابی” که به تاریخ ۱۷ قوس سال جاری از سوی ادارۀ

بیشتر بخوانید