دست‌آوردها و کاستی‌های دو سال حکومت وحدت ملی

دو سال پیش به تاریخ هفتم میزان ۱۳۹۳ اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و داکتر عبدالله به حیث رئیس

بیشتر بخوانید