آغاز سومین سال غیرقانونی پارلمان و سرنوشت مبهم انتخابات

  هشتمین سال تقنینی و سومین سال امتیازی – غیرقانونی دورۀ شانزدهم شورای ملی افغانستان روز چهارشنبه (۱۶ حوت ۱۳۹۶

بیشتر بخوانید