آیندۀ صلح در افغانستان؛ کشمکش های منطقوی و استراتیژی های جهانی

آقای اجمل جلال عضو مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی می باشد. در حقوق بین الملل، حکومت داری خوب و حاکمیت

بیشتر بخوانید