د ملي یووالي حکومت پرمهال په افغانستان کې د روسانو لېوالتیا او ستراتېژي (۲۰۱۴-۲۰۱۹)

https://csrskabul.com/wp-content/uploads/2020/01/د-ملي-یووالي-حکومت-پرمهال-په-افغانستان-کې-د-روسانو-لېوالتیا-او-ستراتېژي.pdf څېړندوی عمران زکریا د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه‌ییزو څېړنو مرکز علمي غړی او اوس‌مهال د چین پهCentral

بیشتر بخوانید