تداوم حملات هوایی کورکورانه در سایۀ سکوت حکومت وحدت ملی

  در جنگ افغانستان از ۱۷ سال به این سو، هدف قراردادن افراد ملکی از سوی طرف‌های درگیر این جنگ،

بیشتر بخوانید