جائزۀ سالانۀ دکتور مهاتير محمد برای بهترین تحقیق علمي

منتدی کوالالمپور جائزۀ سالانۀ “دکتور مهاتیر محمد” را برای بهترین تحقیق در موضوع: «حکومتداری خوب؛ از دیدگاه اسلام» را اعلام

بیشتر بخوانید