جمعیت اسلامی و تقسیم دوبارۀ قدرت سیاسی در ارگ

  برخی اعضای ارشد جمعیت اسلامی افغانستان از توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملیراضی به نظر نمی‌رسند و در تلاش متوازن

بیشتر بخوانید