د اداری فساد پرضد د ملی وحدت حکومت د ژمنو ارزونه

تېره اوونۍ د شفافیت نړیوال سازمان په افغانستان کې د اداری فساد پرضد د مبارزې ارزونې په هکله یو راپور

بیشتر بخوانید