سفر سوم مأموریت زلمی خلیلزاد و گفتگوهای صلح با طالبان

  زلمی خلیلزاد که به عنوان نماینده خاص وزارت امور خارجۀ امریکا رهبری گفتگوهای صلح با طالبان را بر عهده

بیشتر بخوانید