نگرشی به تطبیق و نقض قانون اساسی افغانستان

  چهارده سال قبل از امروز قانون اساسی کنونی کشور از سوی لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی، به تصویب رسید

بیشتر بخوانید