وضعیت مبارزه با فساد اداری در دورۀ رئیس جمهور غنی

  تحقق حکومتداری خوب در افغانستان یکی از وعده‌های مهم رئیس جمهور غنی در آغاز دورۀ ریاست جمهوری‌اش بود که

بیشتر بخوانید