په هېواد کې د “ملی پیوستون” د پروګرام ارزونه

  په روانه میاشت کې افغان حکومت په رسمی توګه د کلیو د پراختیا او بیارغونې د “ملی پیوستون” پروګرام

بیشتر بخوانید