پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن و نیاز به بازنگری آن

  ظاهراً با افزایش ناامنی و ادامۀ جنگ در افغانستان، انتقادها در رابطه به پیمان امنیتی افغانستان با امریکا نیز

بیشتر بخوانید