د افغانستان خراب امنیتي وضعیت او د ولسي جرګې ټاکنې

  له ټاکنیزو اصلاحاتو را وروسته د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کول، د ملي یووالي حکومت له مهمو او

بیشتر بخوانید