معضل بی‌کاری در افغانستان؛ علل و پیامدهای آن

پدیده بی‌کاری در افغانستان ریشه در عوامل متعدد دارد. تشخیص درست این عوامل نخستین گام برای مبارزه با این چالش بزرگ است. در اینجا عوامل بی‌کاری در افغانستان با توجه به اهمیت آن، به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد:

بیشتر بخوانید