نگاهی به بحران فرار مغزها از افغانستان و پیامدهای آن

بحث فرار مغزها از افغانستان مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه موضوعی تازه‌ نیست. کشور عزیز مان افغانستان از دیر زمان به این‌سو با پدیده‌ی فرار مغزها دست و پنجه نرم می‌کند. آنچه که برای ما در پدیده‌ی فرار مغزها حایز اهمیت است، بررسی عوامل و انگیزه‌های فرار مغزها است که به گونه‌ی زیر بدان می‌پردازیم:

بیشتر بخوانید