نیاز فوری به قانون اساسی در شرایط فعلی افغانستان

مقدمه قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی-سیاسی یک کشور و راھنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده

بیشتر بخوانید