“د امنیتی تړون علمی او حقوقی ارزونه” کتاب چاپ شو

په دغه ستراتېژیکه رساله کې د اوولسو پوهانو او سیاسی شنونکو له خوا، د افغانستان او امریکا تر منځ د امنیتی تړون لپاره د چمتو شوی متن په اړه تفصیلی بحثونه شوی او د هېواد لپاره یې ګټې او زیانونه څېړل شوی دی.

%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%da%93%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8