گزارش نشست تحقیقی «روابط دوجانبۀ افغانستان – چین»

  روابط دوجانبۀ افغانستان و چین و نقش چین در تغییرات جیو-پولیتیک منطقه، در یک نشست تحقیقی مرکز مطالعات استراتیژیک

بیشتر بخوانید